Initiering av mulighetsstudie

Det pågår nå en mulighetsstudie i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Studien kom til på initiativ av XomeOne AS etter dialog med Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD). Alle i VA-bransjen har snakket om etterslepet i mange fora, i mange år. Vi i XomeOne har hatt posisjoner i både firmaer og bransjeorganisasjoner innen VA i nesten like mange år. Vi har sett at insitamentene er ulike samt at regelverk, tradisjoner og gamle system gjør at de gode intensjonene blir kun det; Gode intensjoner. Etterslepet øker mens diskusjonen pågår; Vannkvalitet synker og antall lekkasjer øker.

Det er vår erkjennelse at det er store penger å spare, samt klimaløfter som kan overholdes dersom gravefrie metoder og produkter gis et betydelig større fokus. Anerkjente metoder helt fra 70-tallet bør få betydelig større oppmerksomhet, beste praksis fra andre bransjer bør inngå, samt at det  innovasjonsbehovet konkretiseres i et overordnet samfunnsøkonomisk perspektiv. Videre må det gjøres noe grunnleggende med både system og incitament i et marked der eksempelvis noen er opptatt av antall meter/tonn/m3, noen av marginer på enkeltprosjekt og atter noen av antall timeverk. Vi anså at det måtte på banen et økt statlig engasjement der vannbransjens muligheter blir belyst i et samfunnsøkonomisk perspektiv! Vi holdt oss under radaren der vi har bearbeidet hypotesene og sondert med aktører i mer enn ett år. Vi innså tidlig at beslutning- og initiativtaker burte være på statlig nivå. Vi endte opp hos fagdirektøren i KMD der vi fikk forståelse for de overordnede utfordringene i etterslepet.  KMD involverte siden Helse- og Omsorgsdepartementet samt Klima- og Miljødepartementet i sine interne diskusjoner. Basert på hypotesene i XomeOne sine funn, deres egne erfaringer og felles diskusjoner, vedtok departementene høsten 2020 å utlyse et prosjekt (Mulighetsstudie for Vannbransjen). Målet er en nytenkende og dyptgående studie relatert til mulighetene for endring i gamle sannheter og øket innsats for å minske etterslepet i VA-infrastrukturen.

Studien tar sikte på å synliggjøre effektiviseringspotensialet i vann- og avløpssektoren og samfunnsøkonomiske effekter. Studien skal også gi departementene anbefalinger og peke ut strategier som muliggjør realisering av potensialet for nye modeller og ny teknologi. Målsettingen med studien er å utforske og utvikle potensialet i sektoren med sikte på en best mulig utnyttelse av offentlige ressurser i de kommende årene. Studien skal utarbeides på en bred tverrfaglig basis, og vil inngå i departementenes fremtidige beslutningsgrunnlag for sektoren.

Etter konkurranse er oppdraget tildelt Oslo Economics. Cowi og KINEI er underleverandører på mye av det tekniske. Vi i XomeOne vil med dette gratulere dem med oppdraget, og er overbevist om at dette blir et sterkt lag. Nå er det opp til resten av oss i bransjen å bidra som best vi kan med konstruktive innspill til disse som skal utføre denne mulighetsstudien. Vi oppfordrer herved alle bransjekollegaer som blir kontaktet av dette teamet til å bidra konstruktivt. Dette er den muligheten til å påvise praktiske utfordringer som mange har ventet på. La oss alle bidra til at dette endelig blir en rapport som i praksis medfører positive endringer for hele verdikjeden inklusive forbruker!

På bakgrunn av denne studien er det «Time to marked» for alle aktører som ser økte muligheter innen gravefrie metoder. Vi i XomeOne er overbevist om at studien vil åpne for nye muligheter innen mange bransjer som er opptatt av VOLUM. For alle som vil lære seg noe om terskelkostnader og ressursallokering med hensyn til gravefrie metoder vil denne rapporten garantert by på muligheter. Dette gjelder finansnæring, ledningseiere, rådgivere, bransjeorganisasjoner og  produsenter for å nevne noen. Et garantert funn i studien er at markedet for gravefrie metoder bør stimuleres, og at det vil være enorme muligheter for nye / gamle aktører innen gravefrie metoder dersom samfunnsøkonomene graver dypt nok. Sagt med andre ord kan det nå utformes instrumenter som skaper plass til flere aktører utover vekstmuligheter for de som allerede er der.

Vi i XomeOne ser at det er behov for en akselerator og fasilitator i den fremtidige vannbransjen. Så langt er vi både stolte og glade for at våre erfaringer medfører insitament til nye muligheter i vannbransjen. En bransje og et marked som dessverre bærer benevnelsen «De hemmelige tjenester». Vi håper at aktører innen finans, rådgivning, produksjon, forvaltning og entreprenører vil se denne muligheten.

XomeOne vil bidra til flere A-lag i dette markedet, fordi «noen» må gjøre nettopp det!